فارسی و نگارش

دقت، ساخت و یا پیدا کردن   کلمه با روش (ترتیب نشانه های الف با) در این روش آقا پسر ها از متن درس تعداد۱۰ کلمه انتخاب میکنند و این ده کلمه را به ترتیب حروف الف با مینویسند.تمرین بعدی ساخت کلمه با نشانه ها،در این تمرین گفته شد حروف الف با را به صورت یکی در میان بنویسند و با نشانه های نوشته شده کلمات معنی دار بنویسند(در این تمرین دانش آموزان درگیر چالش جالبی می شوند که با محدود شدن نشانه ها کلمات به سختی ساخته می شود)

اخبار مرتبط