غرفه بازی در هفته سوم آبان پیش دبستان ۲


حرکت ، فعالیت ، تقویت مهارت های بدنی و هماهنگی عصب و عضله


بسمه تعالی

روز اول هفته را با نردبان طنابی و صخره نوردی  آغاز کردیم . نوآموزان می بایست بدون کمک از نردبان طنابی و گیره های صخره نوردی با لا می رفتند.

در روز دوم ورزش کشتی را داشتیم . نوآموزان  بر روی تاتمی ها به انجام این ورزش پرداخته و  آشنایی مختصری با این ورزش پیدا کردند.

روز دوشنبه بازی هل دادن لاستیک و جا خالی دادن نوآموزان برگزار شد .در ابتدا مربی لاستیک هارا در جلوی خود قرار داده و نوآموزان در آخر کلاس به صورت صف ایستاده بودند و باید سعی میکردند هنگامی ک لاستیک ها هل داده میشد به سمتشان با آن ها تماسی نداشته باشند.

روز سه شنبه بازی گرگم به هوا را داشتیم وهمانطور که همه در آن شرکت کرده و تجربه ای دارند بازی بسیار جذاب و پر نشاطی بود ک تصاویر آن ها در ذیل بارگذاری میشود.

در روز آخر چهارشنبه بازی والیبال بادکنکی برگزار شد . در این بازی نوآموزان به دو گروه تقسیم شده و باید با هوشیاری فعالیت می کردند تا بادکنک به زمین برخورد نکند .

اخبار مرتبط