طرح پرواز – دبیرستان پسرانه دوره اول – هفته اول اسفند

دومین طرح پرواز امسال با محوریت ساخت قایق با اهداف حفظ تعادل،حرکت بروی خط مستقیم،قابلیت مانور و استفاده از انرژی های پاک انجام گرفت

اخبار مرتبط