شروع خلاقیت و نگاه جدید- دبستان ۲ دخترانه -۷ خرداد ۱۴۰۲

کلاس های خلاقیت هم تمام شد.

اما نه‌…

برای میزانی ها ، آغازی دوباره شد…

آغاز نگاه وسیع ، آغاز تحلیل و تجسم ، شروع کشف رمز ، حل معما …

دختران میزانی ، در دبستان ۲ ، در کلاس های خلاقیت ، آموختند که گذرا و سریع ، عبور نکنند ، اندکی مکث ، نگاه وسیع و تمرکز ، می تواند بهترین و کوتاه ترین راه را نشان دهد .

در کلاس های خلاقیت ، با برگه های رمز ، آموختند ، کشف معما و یافتن راه حل ، همواره سخت نیست ، باید تحلیل و تجسم را قوت بخشید . تحلیل اشکال و اعداد ، تجسم فضایی و چندبعدی و استفاده از انگشتان دست ، برای تجسم های فضایی و …

قطعا دلمان برای لحظات پربار و جذاب ، کلاس های خلاقیت تنگ خواهد شد ، اما ، خلاقیت ، تا ابد ادامه دارد و امروز ، نه تنها پایان آن نیست ، بلکه برای دختران دبستان میزان ، آغازی جدید و نگاهی تازه است .

اخبار مرتبط