سلام موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی خواهد بود پایه سوم ۳ بهمن ماه

امروز سه شنبه ۳ بهمن ماه برای شروع فعالیت ، عکس وفیلم های فعالیت های دانش آموزان سالهای گذشته در  زمینه  دورریز ها پخش شد و دانش آموزان دوریزها را نیز در روی میز کارگاه مشاهد کردند از آنها  پرسیده شد شما چه برداشتی از مشاهده پخش فیلم ، عکس و دوریز ها روی میز داشتید ؟

اگرمی خواهید از بقیه ماجرا آگاه شوید حتما فیلم و عکس ها را دنبال کنید .

در بهمن و اسفند ماه فعالیت زیبا نویسی و دوریز ها یک هفته در میان خواهد بود .

روز سه شنبه ۳ بهمن  فعالیت با دور ریزها ، سه شنبه ۱۰ بهمن زیبا نویسی ، سه شنبه ۱۷ بهمن دوریز ها ، سه شنبه ۲۴ بهمن زیبا نویسی ، سه شنبه ۱ اسفند دورریز ها ، سه شنبه ۸ اسفند زیبا نویسی  ، سه شنبه ۱۵ اسفند دوریزها و سه شنبه ۲۲ اسفند زیبا نویسی

در بهمن و اسفند ۴ جلسه فعالیت با دور ریزها و ۴ جلسه فعالیت زیبا نویسی خواهد یود .

اخبار مرتبط