سلام موضوع زیبا نویسی پایه سوم ۱۵ اسفند  (خدا را بر آن بنده بخشایش است)  به تمام دانش آموزان  آنانیکه در کلاس حضور داشتند سر مشق زیبا نویسی داده شد . موضوع دوم زیبا نویسی برای دانش آموزانیکه  موضوع اول را خوب نوشتنه بودند  ( که خلق از وجودش در آشایش است  )

 

سلام موضوع زیبا نویسی پایه سوم ۱۵ اسفند  (خدا را بر آن بنده بخشایش است)  به تمام دانش آموزان  آنانیکه در کلاس حضور داشتند سر مشق زیبا نویسی داده شد . موضوع دوم زیبا نویسی برای دانش آموزانیکه  موضوع اول را خوب نوشتنه بودند  ( که خلق از وجودش در آشایش است  )

  • دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند و پیش بنده  و همکارم آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .
  • این سرمشق ها را باید در منزل نیز تمرین نمایند .
  • اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .
  • البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .
  • همکارم تکلیف های هفته گذشته دانش آموزانیکه انجام داده بودند را  بررسی نموده و توضیحاتی را  داده و صحیح آن را در دفترچه تمرین می نویسد .
  • دانش آموزانیکه تکلیف انجام نداده بودند در کلاس تکلیف هفته گذشته را تمرین کرده و بعدا تکلیف جدید گرفتند
  • زیبا نویسی دانش آموزان نیاز به پیگیری های لازم را دارد و این پیگیری از طرف اولیا و به خصوص مدرسه باید انجام گیرید .
  • بنده و همکارم پیگیری ها لازم را انجام می دهیم
  • بعضی ازدانش آموزان دفترتمرینشان یادشان می رود بیاورند و بعضی ها هم  تکلیف منزل را انجام نمی دهند.

مهم از این تاریخ به بعد  (ترکیب بندی در یک سطر)  با توجه به حروف و کلمات کشیده و تغییر مکان حروف و کلمات آموزش داده خواهد شد .

 

 

 

 

اخبار مرتبط