سلام موضوع زیبا نویسی دوم روز شنبه ۷ بهمن  ( برای روز پدر گل خریدم او خوشحال شد )  پایه دوم ۷ بهمن

سلام موضوع زیبا نویسی دوم روز شنبه ۷ بهمن  ( برای روز پدر گل خریدم او خوشحال شد )  پایه دوم ۷ بهمن

 • به تمام دانش آموزان دوم ب آنانیکه در کلاس حضور داشتند سر مشق زیبا نویسی داده شد .
 • دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند و پیش بنده  و همکارم آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .
 • این سرمشق ها را باید در منزل نیز تمرین نمایند .
 • اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .
 • البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .
 • همکارم تکلیف های هفته گذشته دانش آموزانیکه انجام داده بودند را  بررسی نموده و توضیحاتی را  داده و صحیح آن را در دفترچه تمرین می نویسد .
 • دانش آموزانیکه تکلیف انجام نداده بودند در کلاس تکلیف هفته گذشته را تمرین کرده و بعدا تکلیف جدید گرفتند
 • متاسفانه قریب به نصف دانش آموزان تکلیف انجام نداده بودند
 • زیبا نویسی دانش آموزان نیاز به پیگیری های لازم را دارد و این پیگیری از طرف اولیا و به خصوص مدرسه باید انجام گیرید .
 • بنده و همکارم پیگیری ها لازم را انجام می دهیم
 • دانش آموزانی بودند ک به خاطرزیبا نوشتند دو الی سه سر مشق گرفتند .

اخبار مرتبط