سفالگری نقش برجسته_ اردوی تابستانه دبستانی یک ـ۱۳تیرماه ۱۴۰۲

سلام عیلکم

امروز سیزدهم تیر ماه فعالیت سفالگری  نقش برجسته آموزش داده شد .

دانش آموزان گل را در قالب چوبی گذاشته و با فشار دست گِل ، آن را در قالب چوبی جا داده و با برش به وسیله سیم به شکل کاشی در می آورند و کاغذی که شکل دارد را روی گِل گذاشته و با خلال دندان روی خطوط شکل فشار می دهد .

وقتی تمام شکل با خلال دندان سوراخ شد ، کاغذ را بر داشته و شکل روی گِل نقش می بندد و با گِل کن شروع به برداشتن گِل های اضافی اطراف نقش را میکند و در نهایت نقش به صورت برجسته دیده می شود .

در زیر به عکس های آموزش و فعالیت بچه ها توجه فرمایید .

اخبار مرتبط