ساخت چکش – پایه نهم – شروع؛ از ابتدای سال تحصیلی

دانش آموزان در پایه نهم براساس فعالیت های پژوهش محور ، گزارشی به کلاس درس ارائه می دهند.

در این کارگاه فعالیت های فعالیت های ذیل انجام می شود:

فعالیت ها:

۱- شناخت مواد

۲- نقشه خوانی

۳- اندازه گیری

۴- برش کاری با اره

۵- سوهان کاری و فرم کاری

۶- سوراخ کاری

۷- قلاویزکاری

۸- حدیده کاری

۹- پرداخت کاری

۱۰- بسته بندی محصول

اخبار مرتبط