ساخت سازه ها با گل ـ پایه دوم ـ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

دانش آموزان گل را به صورت کاشی در آورده و با روش فیتیله سازه قشنگی را ساختند .

در این فعالیت دانش آموزان ساخت سازه ها با گل را تجربه کردند .

دانش آموزان گل را به صورت کاشی در آورده و گل را به شکل های هندسی در اورده و سازه های قشنگی را ساختند .


خلاصه :

دانش آموزان سازه های زیبایی با گل ساختند .


سلام

فعالیت های دانش آموزان پایه دوم

امروز دانش آموزان در ۵ گروه  به فعالیت ساخت سازه ها با گل پرداختند .

گروه ۱و۲

دانش آموزان گل را به صورت کاشی در آوردن و سطح آن را با ابزارهایی که در کارگاه موجود بود به شکل های مختلف شکل دادن .

هدف از این فعالیت ها این است که دانش آموزان تجربه کرده و بتوانند از ابزارهای محیط برای فعالیت های هنری استفاده نمایند .

گروه ۳

دانش آموزان گل را به صورت کاشی در آورده و با روش فیتله ای سازه ای را بسازند .

هدف از این فعالیت این است که دانش آموزان با روش های ساده مبانی بازی با گل آشنا شده و سازه های زیبایی را طراحی کرده و بسازد .

گروه ۴ و ۵

دانش آموزان گل را به صورت دو کاشی در آورده و با استفاده یکی از کاشی ها که با برش هایی آن را به شکل های هندسی مانند مربع ، مستطیل و …..در آورده و در روی کاشی دیگربا استفاده از آنان سازه ایی را بسازنند .

کلا هدف ازاین فعالیت ها آشنایی دانش آموزان با مبانی ساخت سازه ها با گل بوده است .

اخبار مرتبط