زیبا نویسی پایه سوم

سلام

زیبا نویسی با توجه به لوح ها ی طراحی شده پایه سوم ۱۸ مهر

برای نوشتن کلمات مختلف در زیبا نویسی توجه به خط کرسی مهم است

 

خلاصه :

ما لوح هایی به صورت زیبا نویسی را طراحی کردیم  که هم برای تمرین دانش آموز باشد و هم نمایشگاهی کوچک

سلام زیبا نویسی پایه سوم ۱۸ مهر

دانش آموزان با تمرین از روی لوح های زیبا نویسی که به صورت کلمه و حروف نوشته شده تمرین خواهند کرد

محتوای هر لوح که به صورت زیبا نویسی درشت نوشته شده است با هم فرق می کنند و دانش آموزان در تمرینات بسته به نیاز خودشان می توانند لوح ها را با هم عوض کرده و به تمرینات خود ادامه دهند .

 

هدف از طراحی این لوح ها

برای نوشتن کلمات مختلف با توجه به خط کرسی از کجا شروع به نوشتن کند .

با اتصالات حروف به هم در یک کلمه آشنا شوند .

شکل و اندازه حروف در اتصالات برای تشکیل یک کلمه را درک کنند .

شکل نوشتن یک حرف مانند ( م  ) به چند شکل مختلف در یک کلمه را درک کرده و با نگاه کردن به آن تمرین کند  .

و تشکیل یک نمایشگاه کوچک

برای تمرین منزل کلماتی به صورت زیبا نویسی نوشته و چاپ شده که در دفترچه آنان چسبانده می شود ودانش آموزان در عرض یک هفته از روی آن سرمشق ها تمرین کرده و ما در کلاس پیگیری خواهیم کرد .

اخبار مرتبط