ریاضی دوم

بازی ریاضی  کار گروهی شروع جمع و تفریق


دانش آموزان به صورت گروه های ۳ الی ۴ نفره در حال تمرین جمع و تفریق با بازی عدد چین هستند

 

#اصل کار گروهی

آموزش مفهوم الگوهای عددی،شمارش چند تا چند

جمع و تفریق ده تایی ها

 

جمع و تفریق با رسم شکل

اخبار مرتبط