روش میـــزان در متوسطه اول

ويژگی‌های روش آموزشی میزان در متوسطه اول

محور آموزش دانش آموز است، دانش آموز فعال است و برای يادگيری خود اوست كه تلاش ميكند. معلم در كلاس درس هدايت كننده و راهنماست، پس معلم بايد بتواند زمينه رشد همه دانش آموزان كلاس خود را متناسب با نيازشان فراهم كند. تفاوت‌های فردی دانش آموزان جدی گرفته می شود و هر دانش آموز متناسب با میزان و نوع توانایی اش رشد خواهد کرد. استرس های ناشی از ارزشیاب‌های دوره‌ای از بین رفته و با ارزشیابی‌های هرروزه توسط خود دانش آموز رشد او مرتب مورد بررسی قرار می‌گیرد. هریک از دانش آموزان بدون مقایسه با دیگر دانش آموزان خود یک پروژه مستقل برای معلم به حساب می آید. لذا تعداد دانش آموزان كلاس نبايد زياد باشد. معلم نمی‌تواند در كلاس، تدريس مستقيم داشته باشد بلكه بايد از روش‌های غير مستقيم برای فهم دانش آموزان استفاده كند؛ او پاسخ سوالات دانش آموزان را نمی‌گويد بلكه آنها را راهنمایی می‌كند تا خود به پاسخ برسند. دانش آموزان مطابق علاقه و برنامه خود، اوقات حضور در كلاس‌های درسی را انتخاب می‌كنند.

مهمترین راهبردهای آموزشی و پرورشی در روش میزان

مهارت محوری به جای حافظه محوری

مهارت برنامه ريزی و اجرا توان تجزيه و تحليل مطالب مهارت طبقه بندی مطالب در ذهن مهارت یادگیری حل مسئله توان تعامل با ديگران دانستن روش‌های تحقيق و پژوهش توان خلاقيت و ابداع توان دست یابی به مطالبی ورای ساختارهای موجود

مشاور به عنوان بسترساز نه القاگر

مهم ترين وظيفه مشاور در مدرسه هماهنگ كردن عوامل متفاوت برای به هدف رسيدن دانش آموزان است. مشاور با اطلاع از وضعيت روحی، روانی، جسمی، علاقمندی، توانایی‌ها، استعدادها و در نهايت مصلحت دانش آموزان، عوامل متفاوت را در به هدف رسيدن شاگردان توجيه و هماهنگ می‌كند.

ســواد مـالـی

دانش و درک مفاهیم و مخاطرات مالی، و مهارت‌ها، انگیزش و اطمینان برای به‌کاربستن چنین دانش و درکی، به‌منظور اتخاذ تصمیم‌های اثربخش در طیفی از زمینه‌های مالی برای بهبود رفاه مالی افراد و جامعه و همچنین برای توانمندسازی در جهت مشارکت در زندگی اقتصادی است.

روش های اجرای راهبردهای آموزش

اگر دانش آموزان بخواهند در كلاس‌های آزاد شركت كنند و نياز به تدريس مستقيم معلم نداشته باشند، نياز است در كلاسی متمركز همه دانش آموزان حضور يابند و از توضيحات معلم در مورد مبحث پيش رو بهره برند. شايان ذكر است كه زمان اين كلاس معمولا ۲۰ دقيقه در هفته براي هر درس می‌باشد مگر كلاس‌هايی‌ كه احتياج به زمان بيشتری دارند مانند رياضی.

كلاس‌های انتخابيی محملی است برايی فعاليت‌های آزادانه دانش آموزان که مبتنی بر تلاش خود دانش آموز است. آنها با برنامه از پيش تعيين شده خود، در كلاس‌ها شركت كرده و بسته به توان و علاقه خود از كلاس‌های انتخابی بهره می‌برند، تمام سعی آنها این است که با مراجعه به کتاب و سایر ابزارهای کمک آموزشی، خود به کشف مطالب درسی نایل شوند و با تلاش خود درس را فهم كنند و آن را به معلم خود ارائه می‌دهند تا معلم از يادگيري دانش آموزان و صحت یافته‌های آنها مطمئن شوند. روند استفاده دانش آموزان از كلاس انتخابی را در زير می‌بينيد.

ارزشيابي بايد بگونه اي باشد كه يادگيری و ياددهی را مورد ارزيابی قرار دهد. يعنی نه تنها يادگيری دانش آموزان را بسنجد بلكه روشهای آموزشی را نيز مورد ارزيابی قرار دهد. ممكن است بعد از ارزشيابی، معلم به اين نتيجه برسد كه روشی كه براي آموزش استفاده می‌كند روش مناسبی نيست و يا اگر هم روش مناسبی باشد شايد اشكالاتی به آن وارد باشد كه بايد مورد ويرايش و بازبينيی قرار گيرد.

انواع کارنما برای روش میزان در متوسطه اول

چارت تشکیلاتی روش میزان در متوسطه اول