روز جهانی غذا

دبستان دخترانه میزان

دانش آموزان پایه سوم در کتاب علوم،درس دوم اطلاعات مختلفی درباره‌ی مواد غذایی کسب می کنند.

دانش آموزان با طبقه‌بندی چهارگانه موادغذایی آشنا شدند و فعالیت کاردستی هرم غذایی را انجام دادند.

مورخ ۲۴ مهرماه مصادف با روز جهانی غذا بسته بندی مواد غذایی مختلف را به کلاس آوردند و اطلاعات جدول ارزش غذایی را کشف کردند و متوجه شدند برای خرید یک ماده غذایی باید به علائمی مانند استاندارد،سیب سلامت و تاریخ تولید دقت کنند.

اخبار مرتبط