روزنامه‌دیواری اعضای بدن/پایه‌پنجم دخترانه/۱۹ دی ماه۱۴۰۲

در پایان فصل ۵ کتاب علوم پنجم ، هر گروه از دختر خانم‌های پایه پنجم یک موضوع را برعهده گرفته و روزنامه دیواری تهیه کردند.

گروه ۱ : ماهیچه های ارادی

گروه ۲: ماهیچه های غیرارادی

گروه ۳ : اسکلت

گروه ۴ : مفصل و غضروف

اخبار مرتبط