درس پروژه – پایه نهم

دانش آموزان نهم با ساخت قایق حرارتی در درس پروژه نهم با مباحثی از جمله حفظ تعاد

ل قایق ،ایستادن برروی آب،حرکت قایق و … آشنا می شوند

اخبار مرتبط