داستان نویسی سوم ۱۰٫۳۰

کلاس با سخنان مربی پیرامون مفاهیم انتقاد پذیر و مدارا و مراعات شروع و در ادامه دو انیمیشن دیده شد و در بعضی کلاسها از دانش آموزان خواسته داستان  بنویسند و دو داستان انتخاب و یک داستان خوانده شد و داستان دیگر به در خواست خود دانش آموز خوانده نشد .

اخبار مرتبط