حکومت میزان

ارتقاء سواد سیاسی با تشكل‌های دانش آموزی

حکومت دانش آموزی یک کارگاه یکساله برای دانش آموزان است تا با عناصر سیاسی که یک جامعه برای اداره کارهایش تدارک می بیند بطور ملموس مواجه شوند. منطق وجود قوای سه گانه و هریک از پست های سیاسی، مسئولیتهای سیاسی افراد، مشکلات اجرایی در یک حکومت، معنای مسئولیت پذیری در قبال جامعه، درک سختیها و محدودیتهای یک مسئول در جامعه، آشنایی با نحوه بهترین اداره جامعه بر اساس ساختار سیاسی، درک شرح وظایف افراد. احترام به قانون و حقوق دیگران و غیره تماما از برکات برنامه اجرایی برای تشکیل و فعالیت حکومت در میان دانش آموزان است.

ارکان سازمان دانش آموزی حکومت میزان

رهبر حکومت میزان معلم اجتماعی است و اعضای شورای نگهبان منتخب پایه‌ها

توجیه دانش آموزان برای آغاز حکومت بسیار مهم است زیراتشکیل حکومت یک فرایند پیچیده دارد و درک صحیح از این فرایند بسیار ضروری است. به همین منظور درهمان روزهای ابتدایی سال، رهبرحکومت درکلاس اجتماعی و نمازخانه، اصول و مبانی حکومت را برای بچه‌ها تشریح می‌کند.
رهبر و شورای نگهبان

مجلس، اصلی ترین مرجع تصمیم گیری درحکومت دانش آموزی

انتخابات مجلس باحضور و نظارت کلیه اعضای شورای نگهبان در روز و ساعت مقرر برگزار می شود. دانش آموزان فقط به کاندیداهای کلاس خود رای می دهند و از هرکلاس سه نفر به مجلس راه پیدامی کنند. اجرای انتخابات به عهده‌ی شورای نگهبان است و این شورا می تواند در صورت نیاز از برخی افراد معتمد خود درخارج از شورا کمک بگیرد.
قوه مقننه

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب وزرا

بلافاصله پس از استقرار مجلس، مراحل تشکیل و استقرار دولت با انتخاب رئیس جمهور آغاز می‌شود. رئیس جمهورمنتخب با دانش آموزان نهم گفتگو کرده و افرادی را که با برنامه های او هماهنگ باشند به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌کند.
قوه مجریه

قوه قضائیه و نظارت بر سایر قوا یکی از مهمترین ارکان حکومت دانش آموزی

باید مرجع حل اختلافات و تعارضات دانش آموزان نیز وجود داشته باشد تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود. با تشکیل نهادهای اصلی حکومت و تعیین مسئولیت های دانش آموزان سازمان دانش آموزی حکومت میزان آغاز به کار می‌کند.
قوه قضائیه

نمودار سازمان دانش آموزی میزان

تصاویر فعالیت‌های حکومت میزان

توضیحات مدیریت دبیرستان دوره اول درباره حکومت میزان

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو