جلسه‌ی اولیا/دبستان دخترانه/ مهرماه ۱۴۰۲

جلوی نام های دخترانمان در برگه ی حضور اولیا یکی از پس از دیگری امضا می شد و نوید آغاز یک جلسه پربار مخاطب را می داد.

شنیدن آیات قرآن و ایستادن به پای سرود ملی به جلسه مان رسمیت آغاز داد!

نوبت به داوطلبین‌ اعضای انجمن رسید! که در فرصت همیاری با مدرسه را برای ارتقای کیفی و رشد فزاینده ی علمی و فرهنگی دخترانمان، برنامه ها و توانایی های خود را به سمع مخاطبین برسانند.

سپس برگه های رای جمع آوری و درحصور حضار شمرده شد.

۳مادر و ۳پدر نمایندگان پدران و مادران دغدغه مندمان بودند در همراهی و همدلی با اولیای مدرسه!

در بخش دوم‌جلسه به استقبال صحبت های نغز و نقطه زن‌دکتر کمن رفتیم تا بیشتر بدانیم از ریشه های تربیت!

تا بدانیم‌اگر ۱ساعت برای تربیت فرزندمان وقت داریم باید ۵۵دقیقه خودمان مودبانه رفتار کنیم و ۵دقیقه گفتگو! چرا که ترسیم الگو ها، مهم‌ترین اتفاق در تربیت است و الگو با رفتار الگو می شود نه گفتار!

پدران توجه کردند که نبی اکرم ص فرمودند “حق فرزندت آن‌است که مادرش را گرامی نهی” و مادرانمان به گوش جان سپردند که درک نقاط قوت همسر تشکر از صفات اخلاقی خوب او در اثر پذیری رفتار فرزند موثر است! و خداوند در آیاتش تضمین کرده است که “لان شکرتم لازیدنکم”

در پایان‌با حسن‌ختام صحبت ها مدیریت دبستان دخترانه در زمینه چارت اداری دبستان و معرفی مختصر اولیای مدرسه،جلسه را به پایان بردیم.

اخبار مرتبط