جشنواره اتم – ۸ اسفند ۱۴۰۱

دختران میزانی به ساعت نگاه و برای ساعت ۱۳ لحظه شماری می کردند. سکوی ارائه یک سمت حیاط صندلی های داوران در سمت دیگر صندلی های مخصوص مادران و صندلی های دانش آموزان تماشاگر همه و همه برای دختران تلاشگر میزانی آماده شد. در ابتدا بخشی از اهداف جشنواره بیان شد و سپس داوطلبان بخش مشاعره برای ارائه آماده شدند. مشاعره گران میزانی با توان بی نظیر اشعار بزرگان پارسی را با دقت می خواندند. سپس داوطلبان بخش مداد خلاق من به سکو دعوت شدند در هر پایه تعدادی از دانش آموزان به معرفی و نمایش آثار خود پرداختند. بعد از آن داوطلبین شاهنامه خوانی به نقالی بخش هایی از این اثر بزرگ ادبیات فارسی پرداختند. در ادامه با چالش فرود تخم مرغ جشنواره امروز به پایان رسید و دیگر شرکت کنندگان در روزهای آینده به ارائه ی آثار خود خواهند پرداخت.
جشنواره ی امروز نمایشی بود از نشاط و شادابی، تفاوت های فردی، آزادی و انتخاب و …. .

اخبار مرتبط