تکنیک و مبانی در ساخت یک حجم – پایه سوم دبستان – ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

بازی با گِل ساخت فیل توسط پایه سوم

آشنا شدن دانش آموزان با تکنیک و مبانی فعالیت های حجم سازی

آنان با دانش ساخت حجم شکل های هندسی و غیر هندسی آشنا شده و این دانش را در ساخت فیل تبدیل به مهارت می کنند .

در فرایند فعالیت ها خیلی چیز ها را تجربه کرده و به کار می گیرند .

اخبار مرتبط