تحلیل مسائل روز فلسطین (طوفان الاقصی)-دبیرستان دوره دوم – ۱۷ مهر ۱۴۰۲

مراسم صبحگاه …دبیرستان میزان
تحلیل مسائل روز…فلسطین…طوفان الاقصی..
توسط برادر صمدی

اخبار مرتبط