تجربه ای متفاوت در کارگروه علوم و پژوهش

لمس شیرین پدیده های پیرامون

دانش آموزان دبستان پسرانه میزان دوره اول در کارگروه علمی علوم و پژوهش زیر نظر استاد ارجمند جناب آقای علی اکبری ، هر روز از دریچه ای تازه ، پدیده های پیرامون خود را البته با چاشنی نشاط تجربه می کنند .اخبار مرتبط