برگزاری آزمون های پایانی نوبت اول – ۲ تا ۱۶ دی ۱۴۰۲- دبیرستان پسرانه دوره دوم میزان

شبیه سازی آزمون های پایه دهم تا دوازدهم به شکل آزمون های هماهنگ کشوری

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺧﺮداد۱۴۰۳ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻄﻠﻮب آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ اول ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻮاﻻت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻼس ﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺟﺒﺮان اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و …ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ قرار گرفت.

اخبار مرتبط