برنامه تلویزیونی مدرسه میزان در مدرسه ایران !

روش میزان در شبکه ۴ سیما 

برنامه ی تلویزونی مدرسه ایران که به صورت تخصصی بر تحولات نظام آموزش و پرورش کشور تمرکز دارد ، در پنجاه دومین قسمت خود ، مدرسه میزان را به عنوان نمونه ی موفق در عملیاتی کردن اهداف سند تحول معرفی نمود . 
این برنامه در روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ از شبکه چهار سیما پخش شد. 

اخبار مرتبط