بررسی نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد؛ مقایسه هوش اجتماعی دانش آموزان میزان با سایر مدارس

به کوشش سحر مجیدپور

هوش اجتماعی دانش آموزان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی 

عنوان بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی ، خود تنظیمی ، اهمال کاری و هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مدارس میزان و عادی شهر تهران

استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهرام موحد زاده

محقق : سحر مجید پور

زمستان ۱۳۹۶

مقدمه :

در پژوهش چهار متغیر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بخش ابتدا هر متغیر تعریف شده و پس از بررسی عوامل موثر بر آن نتیجه نهایی گزارش خواهد شد.

جامعه آماری پژوهش شامل ۵۶۰ دانش آموز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ می باشد. ۲۸۰ نفر این دانش آموزان از مدارس میزان انتخاب شده و ۲۸۰ نفر دیگر از مدارس عادی جهت مقایسه انتخاب شده اند.

تعریف هوش اجتماعی:

هوش اجتماعی اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و معمولا به آن دسته از مهارت های درون فردی و برون فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین، مهارت های فنی یا حرفه ای است.

هوش اجتماعی به طور کلی به معنای قدرت کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران می باشد.

عوامل موثر بر هوش اجتماعی :

برای بهبود مهارت های ارتباط اجتماعی بهتر است:

در ارتباط با دیگران خوش برخورد بود و لبخد زد و یا دست داد و دیگران را به گرمی به آغوش کشید یا به عبارتی دیگر از زبان رفتاری باز استفاده کرد

ملاقات با دیگران را با موضوعاتی که به آنان مربوط است شروع کرد نه موضوعاتی که به خودمان مربوط است

همانطور که با طرف مقابل صحبت می کنید به چشمان او نگاه کنید

از آنچه می خواهید در صحبت هایتان بگویید مطمئن باشید و در هنگام صحبت احساس راحتی و اطمینان داشته باشید.

نحوه بررسی و نتایج اهمال کاری :  

برای بررسی هوش اجتماعی از نمره آزمون هوش اجتماعی ترومسو استفاده شده است.

میانگین اکتسابی دانش آموزان مدارس میزان۳/۰۹ و مدارس عادی ۳/۱۷ می باشد. این مقدار نشان می دهد میزان هوش اجتماعی دانش آموزان  کمی بالاتر است.

اخبار مرتبط