بررسی نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد؛ مقایسه توان خودتنظیمی دانش آموزان میزان با سایر مدارس

به کوشش سحر مجید پور

دانش اموزان میزانی توان خودتنظیمی قابل توجهی دارند.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی 

عنوان بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی ، خود تنظیمی ، اهمال کاری و هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مدارس میزان و عادی شهر تهران

استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهرام موحد زاده

محقق : سحر مجید پور

زمستان ۱۳۹۶

 

مقدمه : 

در پژوهش چهار متغیر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بخش ابتدا هر متغیر تعریف شده و پس از بررسی عوامل موثر بر آن نتیجه نهایی گزارش خواهد شد.

جامعه آماری پژوهش شامل ۵۶۰ دانش آموز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ می باشد. ۲۸۰ نفر این دانش آموزان از مدارس میزان انتخاب شده و ۲۸۰ نفر دیگر از مدارس عادی جهت مقایسه انتخاب شده اند.

تعریف خودتنظیمی

به طور کلی خودتنظیمی در یادگیری ، به مشارکت فعال یادگیرنده(از نظر رفتاری،انگیزشی،شناختی و فراشناختی) در فرآیند یادگیری، به منظور بیشینه کردن فرآیند یادگیری اطلاق می شود.

خودتنظیمی شامل راهبرد هایی است که دانش آموزان برای تنظیم شناخت و کنترل یادگیری خود استفاده می کنند. 

عوامل موثر بر خود تنظیمی  :

به عنوان عامل سه فاکتور خود هدایتی، خودکنترلی و خودمختاری بررسی شده است.

نحوه بررسی و نتایج خودتنظیمی : 

برای بررسی خودتنظیمی از نمره دانش آموزان در پرسشنامه هیجان شناختی گرانفسکی استفاده شده است.

میانگین اکتسابی مدارس میزان در این آزمون ۳/۳۴ و مدارس عادی ۲/۴۴ می باشد. که طبق طیف لیکرت مدارس میزان بالاتر از حد متوسط ۳ و مدارس عادی کمتر از حد متوسط در شاخص خودتنظیمی برخوردارند.

اخبار مرتبط