بررسی نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد؛ مقایسه اهمال کاری دانش آموزان میزان با سایر مدارس

به کوشش سحر مجیدپور

دانش آموزان میزان نسبت به دانش آموزان سایر مدارس مسئولیت پذیرتر هستند.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی 

عنوان بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی ، خود تنظیمی ، اهمال کاری و هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مدارس میزان و عادی شهر تهران

استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهرام موحد زاده

محقق : سحر مجید پور

زمستان ۱۳۹۶

 

مقدمه : 

در پژوهش چهار متغیر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بخش ابتدا هر متغیر تعریف شده و پس از بررسی عوامل موثر بر آن نتیجه نهایی گزارش خواهد شد.

جامعه آماری پژوهش شامل ۵۶۰ دانش آموز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ می باشد. ۲۸۰ نفر این دانش آموزان از مدارس میزان انتخاب شده و ۲۸۰ نفر دیگر از مدارس عادی جهت مقایسه انتخاب شده اند.

تعریف اهمال کاری

اهمال کاری به معنای به عقب انداختن،تاخیر،تمدید کردن کار،درنگ کردن یا موکول کردن اجرای تکلیف به آینده است. اهمال کاری به تاخیر انداختن هدفمندانه و دائمی آغاز و تکمیل تکالیف تا حد تجربه احساس ناراحتی است.

عوامل موثر بر اهمال کاری :

عوامل اهمال کاری را می توان به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم کرد:

عوامل فردی:

      ترس از شکست، بیزاری از تکلیف،احساس خود کم بینی، پایین بودن سطح تحمل، فقدان انگیزه، مشکل در شروع کردن کار، کمال گرایی، اضطراب، فقدان مهارت مدیریت زمان، عزت نفس، دودلی و بی تصمیمی، عقاید غیر منطقی، افسردگی،ناتوانی در به تاخیر انداختن خوشی و لذت، خود تنظیمی و خود کارآمدی همگی از عوامل فردی اهمال کاری هستند

عوامل اجتماعی:

عوامل خانوادگی، وظایف خارج از توان، ویژگی تکلیف و .. همگی از عوامل اجتماعی اهمال کاری هستند.

نحوه بررسی و نتایج اهمال کاری :  

برای بررسی اهمال کاری از نمره ای که در آزمون اهمال کاری تاکمن بدست آمده استفاده شده است.

میانگین اکتسابی دانش آموزان میزان ۱/۳۳ و دانش آموزان مدارس عادی ۲/۶۹ است . بنابراین با توجه به میانگین بدست آمده می توان اینگونه اذعان داشت که میانگین اهمال کاری در هر دو گروه کم است ولی دانش آموزان مدارس میزان اهمال کاری کمتری را نشان داده اند.

اخبار مرتبط