بررسی نتایج پایان نامه دکتری؛ تفاوت سطح علمی دانش آموزان میزان با سایر مدارس

پیشرفت علمی دانش آموزان میزان بسیار بالاست.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشنانسی عمومی 

عنوان بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی ، خود تنظیمی ، اهمال کاری و هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مدارس میزان و عادی شهر تهران

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهرام موحد زاده

محقق : سحر مجید پور

زمستان ۱۳۹۶

 

مقدمه : 

در پژوهش چهار متغیر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بخش ابتدا هر متغیر تعریف شده و پس از بررسی عوامل موثر بر آن نتیجه نهایی گزارش خواهد شد.

جامعه آماری پژوهش شامل ۵۶۰ دانش آموز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ می باشد. ۲۸۰ نفر این دانش آموزان از مدارس میزان انتخاب شده و ۲۸۰ نفر دیگر از مدارس عادی جهت مقایسه انتخاب شده اند.

تعریف پیشرفت تحصیلی : 

عبارت است از هر وضعیتی که موجب تحول دانش آموزان شده و آنها را در مراحل مختلف تحصیلی موفق بدارد و نیز ارتقا سطوح بالاتر تحصیلی در رشته های مختلف تحصیلی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی :

چهار عامل کلی بیش از علل دیگر مسئول موفقیت ها و شکست ها هستند:

توانایی،تلاش،سطح دشواری تکلیف و شانس

 که هر کدام را می توان در سه بعد طبقه بندی کرد:

هسته علیت: از درون نشات می گیرد یا بیرون؟

ثبات-عدم ثبات: در طول زمان چه وضعیتی دارد؟

قابلیت کنترل: به صورت ارادی قابل کنترل است یا خیر؟

نحوه بررسی و نتایج پیشرفت تحصیلی : 

در بررسی پیشرفت تحصیلی از نمره ای که دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی هرمنس بدست آوردند استفاده شد.

میانگین اکتسابی دانش آموزان مدارس میزان ۴/۴۹ از ۵ و مدارس عادی ۳/۵۸ بود که هر دو بالاتر از حد متوسط هستند اما مدارس میزان در طیف لیکرت نمره بسیار بالایی کسب کرده اند.

اخبار مرتبط