بازی دقتی – پایه دوم – ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

این فعالیت برای تقویت حافظه دیداری دانش آموزان طراحی شده است
نحوه انجام فعالیت:
دانش آموزان به صورت دایره رویی زمین می نشینند و تعدادی برگه جلوی آنها قرار می گیرد. هر نفر باید یک کلمه را به خاطر بسپارد ( البته او می تواند کلمه دوستش را هم به خاطر بسچارد و در صضورت نیاز به او کمک کند)
بعد از اعلام مربی دانش آمموزان باید در محل دیگری که تعداد زیادی کارت کلمه ریخته شده است بروند و آن کلمه ای را که به خاطر سپرده اند را پیدا کنند و با کلمه قبلی تطبیق بدهند.
در انتهای فعالیت هر دانش آموز باید ۱۰ کلمه را به صورت صحیح پیدا کند.

اخبار مرتبط