بازدید علمی از پژوهشکده فضایی ایران – ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ – دبیرستان دوره دوم میزان

با رصد دانش  آموزان میزان،  ماهواره پارس۱ توسط پرتابگر سایوز از پایگاه پرتاب وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار خورشید آهنگ با ارتفاع ۵۰۰ کیلومتر از سطح زمین تزریق شد.

اخبار مرتبط