بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- ۲۰ آذر ۱۴۰۲- دبیرستان دوره دوم

در راستای فعالیت های فوق برنامه آموزشی

بازدید علمی ویژه رشته علوم انسانی
علوم انسانی و تمدن سازی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۰ از ساعت ۹ تا ۱۵

اخبار مرتبط