بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) – ۲۹ آذر ۱۴۰۲ – دبیرستان پسرانه دوره دوم میزان

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم و دوازدهم تجربی در راستای فعالیت های فوق برنامه آموزشی و آشنایی دانش آموزان با روند کار بیمارستان آشنا شدند.

اخبار مرتبط