ایستگاه‌های کلاس فارسی-پایه سوم دخترانه-۶ خرداد

در این هفته، مروری بر کتاب فارسی
(بخش های واژه آموزی و کلمات مهم و شعر های حفظی ) داشتیم.
دقت جامع به جهت ارزیابی دخترانمان برگزار شد.
در سه ایستگاه (تیزبین کلمات، پیدا کردن کارت کلمات و دسته بندی آن ها ،پر کردن جای خالی نشانه ها بر روی کارت ) و به صورت گروهی، لغات کتاب فارسی سوم تمرین و تکرار شد.
سنجش روان خوانی و درک مطلب صورت پذیرفت.
هم چنین دخترانمان ادامه کاربرگ خود را تایپ کردند.

اخبار مرتبط