افطار عمومی – ۲ اسفند ۱۴۰۱

گزارش تصویری از محفل قرآنی و افطاری ساده
دبیرستان دوره دوم میزان

اخبار مرتبط