استعداد یابی – چرا و چگونه

گفتگوهای میزانیموضوع گفتگو:
استعدادیابی ، چرا و چگونه؟

به توضیحات آقای دکتر فیروزمنش توجه بفرمایید.

دعوتنامه تصویری

تیزر

اخبار مرتبط