اردوی پیش دبستانی دخترانه-۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

گل دخترهای پیش دبستانی در اردوی تفریحی سرزمین بازی شرکت کردند و با شادابی و نشاط کنار دوستان خود به بازی های متنوع و حرکتی پرداختند.

اخبار مرتبط