ادامه فعالیت نقش برجسته بر روی گِل (جلسه ی پنجم) ـ اردوی تابستانه ـ ۱۹تیرماه

ادامه فعالیت نقش برجسته بر روی گِل

نقش دو ماهی زیبا بر روی گِل حاصل فعالیت دانش آموزان بود

خلاصه :

با استقبال بچه ها و نظر خواهی ار ایشان در جلسه قبل این جلسه به فعالیت تکمیلی نقش برجسته پرداخته  شد .

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام  درجلسه قبل از دانش آموزان عزیز نظر خواهی شد که فعالیت نقش برجسته را دوست دارند ادامه دهیم نظرات مثبت بود و ما امروز هجدهم تیر ماه نقش برجسته روی گِل را ادامه دادیم با این تفاوت که هر دانش با یک قالب به فعالیت هایشان ادامه دادن و نقش دوماهی زیبا را روی گِل پیاده کردند .

به دانش آموزان چون در جلسه گذشته توضیحات کافی داده شده و در بعضی مواقع راهنمایی هایی هم شده بودند در این جلسه  به راحتی به فعالیت های خودشان ادامه دادند

گزارش تصویری

اخبار مرتبط