آموزش نیروها/پایه ششم دخترانه/۲۸دی‌۱۴۰۲

🔦⛓️‍💥در پایه ی ششم ، هر گروه از دختران ، آزمایش یک نوع از نیروها را برعهده گرفته و انجام دادند .

نیروی مغناطیسی : کشش بین دو آهن ربا و یا یک آهن ربا و آهن . دختران با تلاش نزدیک کردن دو قطب هم نام ، مقدار نیروی مغناطیسی را کاملا حس کردند ، نیرویی که مانع جذب دوقطب همنام میشد .

نیروی الکتریکی : نیروی بین یک جسم باردار و جسم دیگر ، وقتی خودکار را با روش مالشی باردار کردند ، خرده های کاغذ جذب آن شدند .

نیروی کشسانی : نیروی ایجاد شده توسط کش یا فنر .

نیروی اصطکاک : نیروی بازدارنده حرکت بین جسم و سطح جامد .

نیروی مقاومت هوا : نیروی بازدارنده حرکت بین جسم و هوا .

اخبار مرتبط